Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek Márta Edina tulajdonában és üzemeltetésében álló www.medidecor.hu honlapon keresztül történő megrendelésre, vásárlásra, elektronikus szerződésre vonatkoznak.

A medidecor.hu webáruház böngészésével és használatával kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a holnap és a webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért.

 

Szolgáltató, Tulajdonos

A medidecor.hu honlap és webáruház szolgáltatója Márta Edina.

A szolgáltató székhelye: 6792 Zsombó, Gárdonyi Géza u. 43.

(a megadott címen üzlet nem működik, termék vásárlásra és átvételére nincs lehetőség)

A szolgáltató levelezési címe: 1184 Budapest, Széchenyi István u. 5. fszt. 3.

(a megadott címen üzlet nem működik, termék vásárlásra és átvételére nincs lehetőség)

Adószám: 56785119-1-26

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-95021481

Számlavezető pénzintézet: Erste Bank

E-mail cím: hello@medidecor.hu vagy edina@medidecor.hu

Kapcsolattartó neve: Márta Edina

 

Tárhely szolgáltató neve, székhelye:

BlazeArts Kft.

Cím: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.

Telefon: 06-1-610-5506

 

Fogalmak:

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja jelen Általános szerződési feltételeket, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

 

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.

 

Árak

A honlapon és webáruházban feltüntetett árak HUF-ban értendőek, nettó árak (AAM árak).

A webáruházban esetenként lehetőség van kedvezményes vásárlásra is (adott termékre vonatkozó kedvezmény vagy végösszegi kedvezmény esetlegesen ingyenes szállítás), melyről információk a honlapon elérhetőek, illetve amennyiben feliratkozott hírlevélre, e-mailben tájékoztatásra kerül a vásárló.

A szállítási költséget a termékek ára nem tartalmaz.

A szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, rendeléskor azt az árat vesszük figyelembe, amely a rendelés pillanatában a honlapon szerepelt.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg tevékenységünket illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

 • E-mail cím: edina@medidecor.hu
 • Telefonszám: +36 20 484 1084

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti panaszát. A panasz vonatkozhat a részünkről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt Tulajdonos haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Tulajdonos a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt Tulajdonos a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Tulajdonos álláspontját köteles megindokolni. Tulajdonos köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

 

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • Tulajdonos nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése
 • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

 

Tulajdonos a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Tulajdonos a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Tulajdonos Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

 

Abban az esetben, ha Tulajdonos és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

 

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Tulajdonoskel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban Tulajdonost együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Tulajdonos köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha Tulajdonos székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Tulajdonos együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

 

Tartalmaznia kell a kérelemnek:

 • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 • Testület döntésére irányuló indítványt
 • Fogyasztó aláírását
 • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a tulajdonos  panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

 

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

 

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Szerzői jogok:

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része.

A honlapon szereplő valamennyi kép, fotó, grafika, szöveg és video, valamint a Medidecor által megküldött hírlevelek szerzője Márta Edina.

Tilos a weboldalon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, nyilvánosan bemutatása, részben vagy egészben való közzététele, portálokra való feltöltése továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint.

Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Márta Edina) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

A megrendelő nem jogosult a termék továbbértékesítésére avval, hogy a terméket megrendelte, megvásárolta.

Amennyiben valamely személy jogsértést követ el, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.

 

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Tulajdonosnak a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

 

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:

A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely processzorba van építve.

 

Termékek tulajdonságai:

Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék oldalán található leírás szolgáltat információt.

 

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát, a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Tulajdonos jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Tulajdonos a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

 

Eljárás Hibás ár esetén:

Tulajdonos kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Tulajdonos tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.

 

Webshop használata:

Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja a termékek bemutatását (termékek képpel, leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját. Weboldalon Ön menürendszerben böngészhet. A termékeket kategóriánként rendszerezve találja. Egy-egy kategória neve előtt a kis négyzetbe kattintva megjelennek az abban szereplő termékek. A listaoldalról a termék részletes leírását a termék nevére, képére kattintva találja.

Ha szeretne megvásárolni egy terméket, azt (amennyiben több darabot szeretne, a darabszám beállításával, ezt követően) a „kosárba teszem” gombra történő kattintással teheti meg. A kosarat a felső menüsorban a bevásárlókocsi ikonra kattintva találja. A kosárban lévő termékeket a Kosár megtekintése segítségével nézheti meg és ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a mennyiségeken vagy törölni termékeket. A Vásárlás folytatása gombra kattintva visszakerül a webshop felületére.

Ha kiválasztotta, mely termékeket szeretné megrendelni, a „Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással, az oldalra belépve, (amennyiben nincsen még regisztrációja, abban az esetben a regisztráció létrehozásával) van lehetősége rendelése leadására. Regisztrációkor a következő adatok megadása szükséges: név, cím, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, jelszó. A regisztráció és a megrendelés sikerességéről e-mailben küldünk megerősítést.

 

A Kosár oldalon lehetősége van megjelölni a szállítási módot is, melyet a Pénztár oldalon adott esetben még lehetősége van módosítani. (Amennyiben már korábban rendelt a webshopon keresztül akkor az előző szállítási cím megjelenik a Kosár oldalon is, ezt azonban a Pénztár oldalon tudja módosítani.) Pénztár oldalon adatai megadásával tudja a megrendelését leadni, meg kell jelölnie a fizetési módot, illetve a csomag átvételének módját. Ha a csomag átvételét csomagautomatában szeretné megtenni, akkor a csomagautomatára vonatkozó szállítási mód jelölését követően megjelenik egy legördülő sáv, melyből kiválaszthatja melyik automatába szeretné átvenni a csomagját.

 

A csomagautomatákról a Foxpost oldalán még többet olvashat:

https://foxpost.hu/csomagautomatak

 

A belépési adatok biztonsága a Felhasználó felelőssége, ő felelős adatai frissítéséért, köteles Tulajdonosnek tudomására hozni, ha adataival harmadik fél visszaélt. Ha elfelejtette a jelszót, kattintson az „Elfelejtett jelszó” lehetőségre, ezt követően küldünk egy hivatkozást a Felhasználó regisztrált e-mail címére, melyre kattintva új jelszó hozható létre.

A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani az általa preferált fizetési és szállítási módot. Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a Felhasználó a Pénztár oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni kívánt termékeket és mennyiségüket. Ha javítani szeretné az adatokat, az oldalról való visszalépés után van mód rá.

 

A vásárlás során amennyiben a vásárló rendelkezik kuponkóddal, akkor ezt a Kosár vagy a Pénztár oldalon is meg tudja adni, majd beváltás után érvényesítjük a kedvezményt, mely kedvezmény mértéke a végösszegben már megjelenik.

 

Rendelés véglegesítése:

Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül jelezze felénk.

A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Tulajdonos részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.

Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.

 

Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:

Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti. Amennyiben banki átutalással fizeti a megrendelt termékeket, úgy a csomagját a pénzösszeg beérkezését követően kezdjük el összekészíteni, amennyiben utánvéttel kíván fizetni, úgy amint lehetőség van (maximum 2 munkanapon belül) rá összekészítésre kerül a csomag, majd ezt követően feladásra kerül.

Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése.

Előfordulhat, hogy a megrendelt termékből valamilyen hiba folytán nincs raktárkészleten, illetve ha terméket csomagolás alkalmával minőségi hibásnak vagy sérültnek ítéljük, akkor nem kerül kiszállításra vásárló részére. A szolgáltató ilyenkor jelzéssel él a vásárló felé és az esetlegesen előre átutalt ellenértéket 8 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatosan a vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A termékfotókon és leírásokban lehetőség szerint minél érthetőbben, részletesebben, a valóságnak minél inkább megfelelő formában elkészítünk fotót, illetve leírást. Azonban az általad használt elektronikai eszközökön látott színeket, a számítástechnikai rendszered határozza meg (pl. monitor vagy kijelző színérzékenysége), így nem tudom garantálni, hogy a valóságnak 100%-osan megfelelő színben fogod látni.

Workshop:

Amennyiben van workshopra elérhető időpont, úgy az a honlapon a https://medidecor.hu/workshop/ oldalon elérhető és megtekinthető. A workshopra való jelentkezés a webshopon keresztül történik. Ugyanúgy ki kell választani a workshop időpontot és kosárba tenni, majd megvásárolni, mint egyéb más fizikai termékek esetében.

Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva adja le jelentkezését az Ön által kiválasztott workshopra. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése.

A megrendelő akkor jogosult a workshopon részt venni, ha annak teljes díját hiánytalanul megfizette a Szervező részére. A megrendelés leadását követően lehetőség szerint a teljes összeget kérjük átutalás formájában megfizetni, de legalább a workshop árának 20%-át kérjük banki utalás formájában rendelkezésünkre bocsátani, ahhoz, hogy a helye biztosítva legyen.

A workshopot ajándékba is vásárolhatják, ebben az esetben kérjük, hogy a rendelés leadásakor a megjegyzés rovatba jelezzék, hogy ajándékba adják és a banki átutalást követően ajándékkártyát állítunk ki az ajándékozott nevére, amennyiben a vásárló ezt kéri. Az ajándékutalványt emailben juttatjuk el a vásárlónak, így az ő költsége az utalvány nyomtatása.

A workshop termék esetében a webshop nem számol fel szállítási díjat és egyéb más díjat a workshop árán felül. Amennyiben a workshop mellett egyéb termék is megvásárolásra kerül akkor a fizikai termék esetében a szállítási költséget fizetnie kell a vásárlónak.

Amennyiben a workshopon nem tud részt venni, kérjük ezt  a workshop időpontja előtt legalább 48 órával jelezze. Ha időben jelzi, akkor a befizetett díj nem veszik el, a workshopot át tudjuk tenni egy másik, megfelelőbb alkalomra. Ha nem találunk megfelelő időpontot, akkor a workshop teljes díja visszafizetésre kerül.

Amennyiben nem jelzi 48 órán belül, akkor ez esetben 3.000,- Ft adminisztrációs díjat számítok fel. Ezen összeg levonásra kerül a kiválasztott workshop árából, és ezen díjjal csökkentett összeg kerül visszautalásra.

 

Fizetési módok:

A megvásárolt termék(ek) ellenértékét banki átutalással előre fizetéssel, vagy utánvéttel lehet kiegyenlíteni.

Banki átutalás:

A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően elküldjük Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Az utaláshoz szükséges adatok a honlapon a „Fizetés és szállítás” menüpontban is megtalálhatóak. Miután utalása beérkezett, átadjuk csomagját a futárszolgálatnak kiszállítás céljából, melyről értesítést kap.

Utánvét:

Ha a csomagot Foxpost automatába kérte, akkor a fizetés az automatánál bankkártyával történik (készpénzes fizetésre nincs lehetőség) a csomag átvételekor. Ha csomagot házhozszállítással kérte, akkor a csomag ellenértékét, a csomag kézbesítését végző futárnak szükséges átadni. Ebben az esetben megrendelés után átadjuk a futárszolgálat részére a küldeményt, amit az Ön által megadott címre kiszállítanak. A csomag feladásáról értesítjük Önt.

 

Átvételi módok:

FoxPost:

A FoxPost csomagautomata főként bevásárlóközpontokban elérhető, egyszerű, kényelmes, időtakarékos csomagátvételt tesz lehetővé.

További információ: http://www.foxpost.hu/csomagatvetel-hogyan/

Házhozszállítás: Az Ön által megadott címre fogja szállítani a futár.

 

Teljesítési határidő:

A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 2-6 munkanap, a készleten lévő termékek esetében a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül kerül feladásra a csomag. Az ezen határidőtől való eltérést jelezzük minden esetben e-mailben.

 

Egyes termékek utánrendelése:

Egyes termékek esetében lehetőséged van arra, hogy akkor is meg lehessen rendelni ha éppen nincs készleten. A termékoldalon a „Kosárba teszem” gomb felett „Utánrendelhető” vagy „Engedélyezett utánrendelésre” felirattal jelenik meg.

Mindez azt jelenti, hogy az „Utánrendelhető” feliratnál készleten van a termék, az „Engedélyezett utánrendelésre” felirat esetében nincs készleten, így utóbbi esetében a kiválasztott termék a rendelésed leadása után kerül elkészítésre. Ebben az esetben a részedre készülő termék nagyon hasonló lesz a képen láthatóhoz. (színeiben és nagyságban teljesen megegyezik a képen láthatóval) azonban nem lesz pontosan ugyanolyan.

Az utánrendelt termék megrendelésekor vedd figyelembe, hogy a termék elkészítése miatt nem biztos, hogy megkapod néhány napon belül, inkább 2 hetes időtartammal számolj (de amit elkészül azonnal feladásra kerül)

Ha valami miatt nem sikerülne úgy feladni a terméket, hogy rendelés leadásától számítva 2 héten belül megkapd, akkor mindenképpen jelzem részedre.

 

Jogfenntartás és kikötés:

Ha Ön korábban rendelt tőlünk terméket, de azt kiszállításkor nem vette át (kivéve azon esetet, melyben elállási jogával élt), illetve a csomag „Nem kereste” jelzéssel visszajött hozzánk, Tulajdonos abban az esetben vállalja a megrendelés teljesítését, amennyiben a vételár és szállítási költség előre megfizetésre kerül.

Tulajdonos visszatarthatja a csomag átadását, amíg meggyőződünk a termék vételárának sikeres kifizetésének megtörténtéről. Ha a termék árát nem egyenlítette ki teljes mértékben, Tulajdonos felhívja a Fogyasztó figyelmét a vételár kiegészítésére.

 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül.

A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék átvételének napja közti időszakban is.

Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

 

Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

 

Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:

Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.

A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Tulajdonos a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

 

Tulajdonos kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:

Tulajdonos visszatérítési kötelezettsége:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, Tulajdonos az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is beleértve, mint a szállítási díj. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen rendelkezés nem vonatkozik a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási mód választásával okozott többletköltségekre.

 

Tulajdonos visszatérítési kötelezettségének módja:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén Tulajdonos a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Tulajdonos a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Tulajdonost nem terheli felelősség.

 

Többletköltségek:

Ha a Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, Tulajdonos nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Ilyenkor visszatérítési kötelezettségünk a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn.

 

Visszatartási jog:

Tulajdonos visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó vissza nem küldte a terméket vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

 

Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:

Termék visszaszolgáltatása:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, a terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy Tulajdonos által a termék átvételére jogosult személynek átadni. Határidőben teljesítettnek minősül a visszaküldés, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése:

A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A terméket Tulajdonos címére szükséges visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a szerződést a teljesítés megkezdése után mondja fel, a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles Tulajdonos számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az így megállapított összeg túl magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért:

A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:

A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön kellékszavatossági jogával?

Ön Tulajdonos hibás teljesítése esetén Tulajdonossal szemben kellékszavatossági igényét érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön a következő kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott lehetőség teljesítése lehetetlen vagy Tulajdonos számára aránytalan többletköltséggel járna.

Választott kellékszavatossági jogáról áttérhet egy másikra, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra Tulajdonos adott okot.

 

Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával?

Ingó dolog/termék hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Egyéb rendelkezések

Márta Edina jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a honlapon, annak részét képező webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

 

Hatályos: 2022. janur 23.